Zoomerstage

VOICE IN MOVEMENT

Du 12 au 15 août 2021

 

Wil je de kracht van je stem voelen en jezelf herontdekken?
Wil je je lichaam herbronnen na deze intense periode?
Wil je connectie maken met jouw klank en het paard als spiegelende partner? Wil je bewegen op het ritme van je stem en de natuur?

 

Ontdek de unieke harmoniserende kracht van klank en beweging in resonantie met de natuur en het paard.

 

Antoinette en Barbara nodigen je uit om deel te nemen aan deze stage op Rennes et Sens, een unieke plek waar paarden in harmonie en vrijheid leven in hun kudde, omgeven door de bossen van Libin.

 

Drie dagen voor jezelf: ontdek de speelsheid van je stem en ritme in resonantie met de groep. Reconnectie met je ademhaling, bewegingsexpressie, meditatie, de helende ontmoeting met het paard en jouw stem in beweging, klankbad in de natuur, meditatie.

 

De stage wordt gegeven in het Nederlands en Frans.

 

Wanneer? donderdag 12 augustus tot en met zondag 15 augustus.

Waar? Rennes et Sens, rue de la Curé 8a, 6890 Libin
Prijs: 355 euro

Info: info@coolcompany.be Verdere info volgt bij inschrijving
gsm Antoinette ++32 475 634 431

Meer infos...
The healing sound of the inner self in movement with nature and horse.

 

Door het ontdekken van de speelse mogelijkheden van de stem en weer voeling te krijgen met ons oorspronkelijk ritme in relatie met de natuur en elkaar, creëren we onze eigen klankwereld.
Door onze innerlijke klankbron aan te spreken en deze naar buiten te brengen in resonantie met de groep, brengen we ons in harmonie met onszelf en onze omgeving en versterken we onze veerkracht. De helende weg naar ons diepe zelf.

 

De natuur is onze inspiratiebron en de paarden zijn onze spiegel. Paarden kunnen ons ondersteunen in het proces van het terugvinden van evenwicht in onze emotie. Door ons te verbinden met de paarden met klank en ritme, wordt onze innerlijke bron van oneindige mogelijkheden aangeboord.

 

De paarden van Rennes et Sens hebben dit vermogen extra ontwikkeld door in een omgeving van complete harmonie en vrijheid te leven in hun kudde. Samen met de mens op Rennes et Sens vormen zij een unieke plek van rust, harmonie en herstel.

 

Wat doen we?
We stemmen ons af op verschillende plekken in de natuur,
met de paarden in hun kudde, en in ontmoeting met het paard als spiegel. We vinden onze stilteplek in de joert, geven klank en ritme aan de prachtige natuur van de bossen van Libin en herbronnen ons op de krachtplek van Rennes et Sens. Ons authentieke zijn komt hierdoor in beweging en bevrijdt onze innerlijke dans. We krijgen weer voeling met ons eigen energieveld in verbinding met elkaar en de omgeving.

 

Met wie? Met Antoinette en Barbara
Een unieke samenwerking is ontstaan na jaren van ervaring in het werk van soundscaping op de megalithische site van Avebury in Engeland, waar zij de harmoniserende kracht van klank en beweging in resonantie met de natuur en oerkrachten tot leven hebben gebracht. Samen hebben zij gedanst in IJsland waar muziek, beweging en het paard samenkwamen. De passie om deze ervaringen te delen, krijgt vorm van het aanbod van deze unieke workshop op Rennes et Sens.

 

Praktische info
Waar en wanneer?
In het magnifieke kader van Rennes et Sens midden in het dorpje Libin omgeven door bossen en prachtige natuur, ontvangen Barbara en Antoinette je van donderdag 12 augustus 2021 vanaf 13 u tot en met zondag 15 augustus 16 u.
Een gedetailleerde planning van de dagen ontvang je bij inschrijving van de stage.

 

Je kunt logeren in de verschillende B&B’s, hotels of campings in de omgeving. We hebben een lijst met sympathieke B&B’s. Reserveer tijdig.

 

De prijs van de stage: 355 euro, exclusief verblijf en maaltijden. Koffie, thee en water worden aangeboden.
5 euro toeslag voor verzekering.
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

 

De maaltijden:
Ofwel neem je zelf je picknick mee voor de lunch. Ofwel laten we Géraldine een heerlijke vegetarische lunch bereiden. Dit kan als er genoeg interesse is. Prijs per lunch: 12,50 euro. Op de site zijn er talrijke gezellige plekjes in de zon of in de schaduw om iets te eten of te drinken.

’s Avonds kunnen we samen eten in gezellige restaurantjes in de buurt, voor wie daar zin in heeft.

 

Kost stage: 355 euro
Voorschot: 100 euro. Voor 15 juli over te schrijven op het rekeningnummer van vzw coolcompany : BE29 7785 9824 8464. Het volledige bedrag graag ten laatste een week voor de stage betalen.

 

Voor wie:
Iedereen, geen ervaring in zang, dans, beweging of paarden nodig. In geval van fysieke of andere beperkingen gelieve dit aan te geven bij inschrijving zodat wij voor optimale omstandigheden kunnen zorgen.

 

Materiaal:
Soepele kleding voor beweging, stapschoenen en soepele schoenen, eventueel regenkleding. Geen specifieke kleding voor paarden nodig. Muziekinstrumenten zijn welkom. Geen verplichting. Breng een omslagdoek, yogamat en/of meditatiekussen mee. Een thermos voor water of thee is handig.

 

Je coaches:

Antoinette Zijnen,

Antoinette is een ‘gardien van de levenskunst’. Haar jarenlange ervaring met vrije expressie in beweging, muziek en beeldende vorming ondersteunen haar werk met groepen en individuele coachings.
De communicatie met paarden is een aanvullende passie die tot ontwikkeling is gekomen op Rennes et Sens. Door de harmonieuze samenwerking met de paarden heeft ze een vorm van expressie gevonden die het helend vermogen ondersteunt voor het welzijn van mens en dier. Haar vele ervaringen in de verschillende gebieden van welzijn, zoals kennis van de Bachbloemen, shiatsu, massage, en het werken met de subtiele niveaus, vormen haar holistische kijk op de wereld en haar bewoners.

 

Barbara Cool:

Barbara is een musicus in klank, stem, ritme en harmonie. Zij heeft zich ook gespecialiseerd in soundhealing en is oprichtster van het ZUMIS-programma dat gebruikt maakt van zang en beweging voor het uitdrukken van emoties en intenties voor kinderen.
Met haar 25 jaar ervaring in talloze werkingsvelden, biedt zij een veilige omgeving waarin de persoon zijn of haar stem kan laten klinken in resonantie met de natuur en paarden. De laatste Jaren heeft dit veld zich uitgebreid in de bewegingswereld van de 5 Ritmes. Als kind al draafde ze door de weiden met een kudde en kent ze de taal van de paarden als geen ander.

Stage d’été

VOIX EN MOUVEMENT

du 12 au 15 août 2021

 

Voulez-vous sentir la force de votre voix et vous redécouvrir ?
Vous voulez ressourcer votre corps après cette période intense ?
Voulez-vous vous connecter avec votre son et le cheval comme partenaire-miroir ?
Voulez-vous bouger au rythme de votre voix et de la nature ?

Découvrez la force d’harmonisation du son et du mouvement, en résonance avec la nature et le cheval.
Antoinette et Barbara vous invitent à participer à ce stage à Rennes et Sens, un lieu unique où les chevaux vivent en harmonie et en liberté dans leur troupeau, entourés par la forêt de Libin.
Trois jours pour vous, pour découvrir le côté ludique de votre voix et de votre rythme en résonance avec le groupe. Pour vous reconnecter avec votre respiration, vous exprimer par le mouvement, méditer, rencontrer le cheval et se resourcer, écouter votre voix en mouvement, prendre un bain sonore dans la nature…

Le stage est donné en français et en néerlandais.

Quand ? Du jeudi 12 août au dimanche 15 août.
Où ? Rennes et Sens, rue de la Curé 8a, 6890 Libin
Prix : 355 euro
Info: info@coolcompany.be/ facebook Rennes et Sens
Plus d’info après l’inscription
gsm Antoinette ++32 475 634 431

Lire plus..
En puisant à notre source sonore intérieure et en la faisant jaillir en résonance avec le groupe, nous nous harmonisons avec nous-mêmes et notre environnement et renforçons notre résilience, sur la voie de la resourcement vers notre moi profond.

 

La nature est notre source d’inspiration et les chevaux sont notre miroir. Les chevaux peuvent nous aider à retrouver notre équilibre émotionnel. En nous connectant aux chevaux par le biais du son et du rythme, nous puisons dans notre source intérieure de possibilités infinies.

 

Les chevaux de Rennes et Sens ont développé cette capacité en vivant dans un environnement d’harmonie et de liberté totales, au sein de leur troupeau. Avec les êtres humains de Rennes et Sens, ils créent un lieu unique de paix, d’harmonie et de guérison.

 

Que faisons-nous ?
Nous nous accordons à différents endroits dans la nature, avec les chevaux, au sein de leur troupeau, dans une rencontre avec le cheval en guise de miroir. Nous trouvons notre coin de sérénité dans la yourte, donnons du son et du rythme à la nature superbe de la forêt de Libin et nous ressourçons à cet endroit puissant qu’est Rennes et Sens. Notre être authentique entre ainsi en mouvement et notre danse intérieure est libérée. Nous reprenons contact avec notre propre champ énergétique en connexion avec les autres et l’environnement

 

Avec qui ? Avec Antoinette Zijnen et Barbara Cool
Une collaboration unique est née après des années d’expérience dans le travail de soundscaping sur le site mégalithique d’Avebury en Angleterre, où Barbara et Antoinette ont donné vie au force d’harmonisation du son et du mouvement, en résonance avec la nature et la source d’origine. Ensemble, elle ont dansé en Islande où la musique, le mouvement et le cheval se sont rencontrés. La passion de partager ces expériences prend forme dans l’offre de cet atelier unique à Rennes et Sens.

 

Infos pratiques
Où et quand ?
Antoinette et Barbara vous accueilleront du jeudi 12 août 2021 à partir de 13h au dimanche 15 août 16h dans le cadre magnifique de Rennes et Sens, au milieu du village de Libin, entouré de forêts et d’une splendide nature.
Un planning détaillé des journées vous sera remis lors de votre inscription au stage.

 

Vous pouvez séjourner dans les différents B&B, hôtels ou campings de la région. Nous disposons d’une liste d’adresses très sympathiques. Réservez à temps.

 

Le prix du stage : 355 euros, hors hébergement et repas. Du café, du thé et de l’eau seront proposés.
Supplément de 5 euros pour l’assurance.
Minimum 6, maximum 12 participants

 

Les repas :
Soit vous apportez votre propre pique-nique pour le déjeuner. Soit nous demanderons à Géraldine de préparer un délicieux déjeuner végétarien, du moins s’il y a suffisamment de candidats intéressés. Prix par déjeuner : 12,50 euros. Sur le site, il y a de nombreux endroits agréables au soleil, à l’ombre ou à l’intérieur pour manger ou boire quelque chose.

 

Le soir, nous pourrons manger ensemble dans l’un des bons petits restaurants des environs, pour ceux qui en ont envie.

 

Coût du stage : 355 euros
Acompte : 100 euros. Virement sur le compte de l’asbl coolcompany avant le 15 juillet : BE29 7785 9824 8464.
Veuillez payer le montant total au moins une semaine avant le début du stage.

 

Pour qui :
Pour tout le monde. Aucune expérience du chant, de la danse, du mouvement ou des chevaux n’est requise. En cas de limitations physiques ou autres, veuillez l’indiquer lors de l’inscription afin que nous puissions offrir des conditions optimales.

 

Matériel :
Vêtements souples pour pouvoir bouger, chaussures de marche et chaussures souples, éventuellement vêtements de pluie. Aucun vêtement spécifique pour les chevaux n’est requis. Les instruments de musique sont les bienvenus. Aucune obligation. Apportez un châle, un tapis de yoga et/ou un coussin de méditation. Un thermos pour l’eau ou le thé peut s’avérer très pratique.

 

Vos coachs :

Antoinette Zijnen,
Antoinette est une ‘gardienne de l’art de vivre’. Ses nombreuses années d’expérience en matière de libre expression dans le mouvement, la musique et les arts visuels étayent son travail avec les groupes et les coachings individuels.
La communication avec les chevaux est une passion complémentaire qu’elle a été développée chez Rennes et Sens. Grâce à la collaboration harmonieuse avec les chevaux, elle a trouvé une forme d’expression qui soutient la capacité de guérison, pour le plus grand bien-être des humains et des animaux. Ses nombreuses expériences dans différents domaines du bien-être, comme la connaissance des fleurs de Bach, le shiatsu, les massages et le travail avec les niveaux subtils, sont à la base de sa vision holistique du monde et de ses habitants.

 

Barbara Cool.
Barbara est une musicienne du son, de la voix, du rythme et de l’harmonie. Elle s’est également spécialisée dans la guérison par le son et est la fondatrice du programme ZUMIS, qui utilise le chant et le mouvement pour exprimer les émotions et les intentions des enfants.
Forte de ses 25 années d’expérience dans d’innombrables domaines, elle offre un environnement sûr dans lequel la personne peut laisser sa voix se faire entendre en résonance avec la nature et les chevaux. Ces dernières années, ce domaine s’est étendu au monde du mouvement des 5 Rythmes. Enfant déjà, Barbara aimait passer du temps dans les prés avec les troupeaux et connaît le langage des chevaux comme personne.